Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Мої статті

Мультимедійні засоби навчання на уроках української мови та літератури

Мультимедійні засоби навчання на уроках української мови та літератури

 

Розуміючи важливість завдань, які стоять перед освітою сьогодні, Яловенко Світлани Миколаївна працює над проблемою підвищення пізнавальної активності учнів на уроках української мови і літератури в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-вихований процес і має певний досвід їх впровадження.

         Впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних, зокрема, комп'ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних технологій, відкриває нові способи та дає широкі можливості для подальшої диференціації загального та професійного навчання, всебічної реалізації творчих, пошукових, особистісно орієнтованих, комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності, мобільності й відповідності запитам практики

         Потреби сучасного життя зумовлюють пошуки нових форм організації навчально-виховного процесу, зокрема - занять з української мови та літератури. Використання комп'ютерних технологій та Інтернету є одним із інноваційних засобів  вивчення літератури, який дозволяє стимулювати інтерес студентів до художніх творів і звільнити час для творчої співпраці вчителя й учня.  При цьому потрібно пам'ятати, що постійними компонентами у процесі літературної освіти залишається  літературний текст як естетичне явище та  діалог, організований викладачем словесності: художній текст - читач, читач - автор, художній текст - автор - читач.

         Впровадження сучасних інформаційних технологій на уроках української мови та літератури стає однією з актуальних проблем методики викладання дисциплін. У зв'язку з цим  надзвичайно важливою є проблема підготовки  педагогів - словесників до роботи в такому режимі. Є численні факти того, що викладачі-словесники  вважають, що використання комп'ютерів - справа лише викладачів інформатики. Проте власний досвід підказує, що сьогодні і викладач-словесник зобов'язаний вміти користуватися сучасними засобами навчання, насамперед, для того, щоб забезпечити одне з найголовніших  прав  дитини  -  право  на  якісну освіту.   Оснащення   навчального кабінету комп'ютерною технікою і доцільне використання її на заняттях української мови та літератури стає обов'язковим атрибутом навчальних закладів на сьогоднішній день.

         Серед головних дидактичних функцій, що мають бути реалізовані за допомогою комп'ютерних технологій у процесі вивчення української мови та літератури, методисти визначають наступні:

-       пізнавальна;

-       розвивальна;

-       дослідницька;

-       комунікативна.

         Відомо, що найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка одночасно впливає на кілька органів чуття, і запам'ятовується вона тим краще і міцніше, чим більше каналів сприймання було активізовано. Тому очевидною є роль, яку ми відводимо мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп'ютерів, якісних навчальних програм, розвинених комп'ютерних систем навчання. Я.А.Коменський зазначав: «...Якщо будь-які предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями... усе, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме - для  сприймання зором,  чутне - слухом,  запахи - нюхом, доступне дотикові - через дотик....».

         На сучасному етапі розвитку освіти мультимедія дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію. Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання на заняттях української мови та літератури. Саме тому мультимедійні програми як своєрідний засіб навчання можуть забезпечити принципово нову якість: обмін інформацією між студентом і технічною системою відбувається у діалоговій формі, за нерегламентованим сценарієм, який кожного разу будується студентом по-новому, за його розсудом, а сама комп'ютерна технологія навчання органічно вписується в класичну систему, розвиває і раціоналізує її, забезпечуючи нові можливості щодо організації паралельного навчання і контролю знань, надає реальну можливість практичного впровадження індивідуалізованого навчання.

         Арсенал дидактичних можливостей мультимедійних засобів навчання можна стисло визначити так:

-       урізноманітнення форм подання інформації;

-       урізноманітнення типів навчальних завдань;

-       створення навчальних середовищ, які забезпечують перенесення учня  в уявний світ, у певні ситуації;

-       забезпечення негайного зворотного зв'язку, широкі можливості діалогізації навчального процесу;

-       широка індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення поля самостійності;

-       широке застосування ігрових прийомів;

-       широкі можливості відтворення фрагментів навчальної діяльності предметно-змістового, предметно-операційного і рефлексивного;

-       активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб'єкта навчальної діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги тощо);

-       посилення мотивації навчання.

         На заняттях української мови та літератури використовую мультимедійні технології при різних видах навчальної діяльності учнів:

-       Комп'ютерні програми під час подання нового матеріалу, його повторення, узагальнення та систематизації.

-       Мультимедійні програми як засіб впровадження самостійної роботи студентів.

-       Мультимедійна інформація як інструктивний та ілюстративний матеріал.

-       Мультимедія у поєднанні з іншими засобами навчання.

         Академік С.Г.Шаповаленко так пояснював сутність та необхідність такого поєднання: «Засоби навчання обслуговують усі моменти навчання: сприймання, осмислення, закріплення та застосування інформації. Далеко не завжди один і той самий засіб може обслуговувати всі ці моменти, тому що функціональні можливості його обмежені.» Тому залежно від того, яке завдання необхідно розв'язати, залучаю ті або інші засоби. Так виникають поєднання - комплекси засобів навчання.

         Основною особливістю методики використання як окремих мультимедійних засобів, так і їхніх поєднань у певній комплексній системі, на мою думку, полягає в тому, щоб забезпечити відповідність між специфічними особливостями викладу навчального матеріалу і основними психолого-педагогічними закономірностями процесу навчання, особливостями та умовами засвоєння учнями знань.

         Вважаю, що необхідно раціонально чергувати на занятті засоби навчання, обмежувати їх обсяг та тривалість демонстрування. Добираючи засоби навчання, чітко з'ясовую можливості їх застосування в певній системі, визначаю їхні дидактичні функції на заняттях, а також необхідний та достатній обсяг навчальної інформації, її відповідність змісту занять, можливі форми поєднання зі своїм словом.

         Результативність поєднання засобів навчання залежить від того, наскільки воно відповідає структурі заняття і змісту навчального матеріалу, наскільки урахувала специфіку групи, тобто загальний рівень розвитку учнів, їх підготовку з даної теми, вміння працювати з мультимедійною інформацією тощо.

     Для правильного визначення функцій поєднання мультимедійних та інших засобів навчання вчитель насамперед має вирішувати запитання:

-       Яке поєднання засобів навчання під час вивчення навчальної теми є найдоцільнішим?

-       Які дидактичні функції кожного із засобів навчання потрібно реалізувати під час поєднання?

-       Яке місце займають мультимедійні та інші засоби у процесі вивчення всієї теми?

-       На якому етапі заняття використання мультимедійної програми є найбільш доцільною?

         За допомогою Інтернету, CD-дисків, власних комп'ютерних баз можна отримати різні види інформації, які стануть у пригоді під час вивчення української мови та літератури.

         Вибір мультимедійних засобів навчання, вирішення питання про те, де, як і коли їх використовувати, належить вчителеві. Оптимальним є варіант, коли в учителя буде багато таких засобів, а сам він буде вільно володіти методикою використання їх на навчальних заняттях.

         Комп'ютер на моїх заняттях української мови і літератури поступово стає звичним засобом навчання. У багатьох навчальних закладах встановлені інтерактивні дошки, використання яких робить заняття динамічним, яскравим і набагато  результативнішим.   Проте  створення   мультимедійних продуктів для кожної навчальної дисципліни в масштабах України з урахуванням програм - справа, досить тривала у часі.  І це зумовлено об'єктивними   причинами:   оголошення   і   проведення   конкурсу,   апробація, фінансування... А час не стоїть на місці. Тому вчителі нашого навчального закладу стають авторами власних мультимедійних продуктів. На мою думку, такі засоби  навчання навіть більш ефективні,  ніж стандартні апробовані матеріали, оскільки створені самим викладачем, враховано стиль і методи його роботи.

         Почала я створювати мультимедійні презентації п'ять років тому. Спочатку були досить прості слайди, а згодом виходили все складніші і цікавіші матеріали. Згодом сформувалася своєрідна система уже відомих мультимедійних жанрів.

У своїй роботі використовую такі жанри:

1. Медіа - заняття.

2. Статичні таблиці.

3. Динамічні таблиці.

4. «100 слів».     

5. Самодиктант.

6. Блок - тема.

7. Тестові завдання.

8. Літературний портрет.

9. Медіа - експресії.

10. Слайд - твір.

10. Віртуальні екскурсії.

         Досвід роботи переконує, що віртуальний навчальний простір є широкий і багатогранний, і кожний викладач може тут реалізувати власне бачення заняття, виявити творчість і фахову майстерність. Думаю, така організація навчального процесу має стати реальністю уже сьогодні - для цього лише треба сказати кожному з нас: я хочу працювати по-новому!

         На мою думку, що сучасні заняття повинні проходити саме в такій формі.

Аналіз наукових джерел та досвід роботи показують, що спектр проблем застосування мультимедійних технологій в освіті поступово розширюється: від використання мультимедійних технологій з метою створення навчальних матеріалів до розробки цілісної концепції побудови освітніх програм у галузі освітньої мультимедія, формування нових засобів навчання завдяки використанню цих технологій.

Розгляд найактуальніших проблем підготовки та використання ефективних освітніх мультимедійних технологій дозволив виділити характеристики якісного навчального ММП. У переліку, серед інших: методично обґрунтований графічний інтерфейс, помірне та обґрунтоване використання відео- та аудіоматеріалів, можливість поповнення навчального матеріалу, можливість бути використаним для організації різних видів навчальної діяльності.

Застосування мультимедійних технологій у процесі відбору, накопичення, систематизації і передачі знань, а також в організації різних видів навчальної діяльності є однією із значущих рис системи освіти, що формується зараз.

Література

1.     Асвацатуров Г.О. Педагогічний дизайн мультимедійного уроку.

2.     Білоконна Н.І. До проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі / Н.І.       Білоконна, С.П. Білоконний // ІІ Славянские педагогические чтения: Тез. докл. междунар. конф., 16      - 18 окт. 2003г. - Тирасполь, 2003. - С. 49-53.

3.     Іщук Н.Ю. Застосування засобів мультимедіа у процесі підготовки економістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2004. - 20 с.

4.     Підгорна В. В. Методика та педагогічні умови впровадження мультимедійних технологій.

5.     Радченко І. Майстер-клас: мультимедійні жанри // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - №8. - С.8-17.

6.     Саливон Т.Л. Підготовка педагогів до розробки навчальних занять із мультимедійним супроводом.

7.     Селевко Г.К. Проектуємо комп'ютерний урок // Відкритий урок. - 2006. - № 3-4. - с. 19 -25.

Категорія: Мої статті | Додав: Яловенко (25.06.2013)
Переглядів: 4288 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: